Vietnamese English

Tin tức mới

Thống kê

Số người đang online: 34
Số truy cập hôm nay: 124
Tổng số người truy cập: 185726

Hướng dẫn sữa chữa Phao túi khí nâng hạ tàu thủy

Khi Phao túi khí bị lủng, bể, rách...để tiếp tục sử dụng, túi khí phải được sữa chữa

If the airbag is damaged, it can be repaired as long as the rubber does not age seriously (no crack and not stick on the surface (hereinafter referred to as cord fabric) is not loose and rotten. Repair method is called hot vulcanization/heat, the instruction is as follow.

Nếu túi khí bị hư hỏng, nó có thể được sửa chữa miễn là cao su không bị lão hóa nghiêm trọng (không bị nứt và không dính trên bề mặt (sau đây gọi là vải dây) không bị lỏng và bị thối. Phương pháp sửa chữa được gọi là lưu hóa nóng / nhiệt , hướng dẫn là như sau:

  1. Clean the airbag to make it clean, without silt, oil stain and water logging. Then dry the surface.

Làm sạch túi khí, không có bùn, vết dầu và nước. Sau đó lau khô bề mặt.

  1. Mark the repair symbol obviously, mark out the repair area. The marked area is allowed  to be 15cm larger than the damaged place. Do not omit the concealed damage.

 Đánh dấu nơi cần sửa chữa. Khu vực được đánh dấu được phép lớn hơn 15cm so với nơi bị hư hại.

3. Use the angle grinder to polish around the damaged area (the thickness of the polished area is about 0.5mm, the cord fabric cannot come out the airbag surface). The polished surface should be delicate and without floating glue ( For example: the damages area on airbag is Diameter 3cm, the polished area is 15cm – 20cm square around the damaged place. Break and loose of the cord fabric is not allowed. Clean the glue foam by brush and air compressor.

Sử dụng máy mài góc để mài xung quanh khu vực bị hư hỏng (độ dày của khu vực được mài là khoảng 0,5mm, vải dây không thể đi ra khỏi bề mặt túi khí). Bề mặt được mài phải tinh tế và không có keo nổi (Ví dụ: diện tích hư hỏng  đường kính 3cm, khu vực được mài là 15cm - 20cm vuông xung quanh chỗ bị hư hỏng. Phá vỡ và mất lớp dây vải không được phép. Làm sạch bọt keo bằng chổi và máy nén khí.

4. First, clean the polished area with brush and 90# gasoil ( or better gasoil)

Đầu tiên, làm sạch khu vực được đánh bóng bằng bàn chải và xăng 90 (hoặc xăng tốt hơn)

5. Then, brush the rubber diluent to the damaged area where cleaned with gasoil ( the rubber diluent is made of rubber and gasoil. Put rubber in to gasoil. Rubber weight: gasoil weight is 1:8). The process must be keep clean. The rubber diluent shall be evenly. When brush the rubber diluent forced to make it dipped into the polished cord fabric and should be evenly.

 Sau đó, chải keo cao su vào khu vực vừa được làm sạch bằng xăng (keo cao su được làm bằng cao su và xăng. Nhúng cao su vào xăng. Trọng lượng cao su: trọng lượng của xăng là 1: 8). Quá trình này phải được giữ sạch sẽ. Keo cao su phải đồng đều. Khi chải Keo cao su buộc phải làm cho nó nhúng vào vải dây đánh bóng và nên chải đều

6. If  the damaged area is a nail hole or break about 50 to 70 mm long, cord fabric patch  “+” cross is needed, cord fabric  “+” is made of four layers fabric patch with the crossing of 900 ( three layers nylon 6 dipped tyre cord fabric patch and one layer natural rubber patch). Size of the patch is 200mm x 200mm. and others are the same. Finally the make the cord fabric patches orderly).

 Nếu khu vực bị hư hỏng là một lỗ nhỏ hoặc vết rách dài khoảng 50 đến 70 mm, dây vải vá "+" chéo là cần thiết, dây vải "+" được làm bằng bốn lớp vá (ba lớp nylon 6 nhúng lốp dây vải và một lớp cao su tự nhiên). Kích thước của bản vá là 200mm x 200mm.

7. After clean the fabric patches with gasoil, brush a layer rubber diluent, need to wait until the rubber diluent not stick the hand. Then stick the cord fabric patches. The fabric patches center should be pointed at the center of the damaged area. The angle of the fabric patches should be same with the cord fabric layer in the airbag. And the fabric patches should be well stick.

Sau khi làm sạch các bản vá với xăng, chải một lớp  keo cao su, cần phải chờ đến khi keo cao su không dính tay. Sau đó dán các miếng vá lại với nhau. Trung tâm bản vá  nên được đặt ngay trung tâm của vùng bị hư hỏng. Góc của các miếng vải phải giống với lớp vải dây trong túi khí. Và các bản vá phải được dán chặt với nhau.

8. When heat (vulcanization), first heat the whole and then the crack. If the crack is larger than the heater, please heat from one side to another side ( one part to another part in order). When heat next part, the heater should cover 15mm of the previous part. When heat, the temperature should rises to 140±50C, stop electricity when thermometer with high temperature reaches 1400C. timing since the pressure is 0.8 to 0.12MPa, 40 to 50 minutes is ok. The repair finish when thermometer with high temperature drops to 800C.

Khi nhiệt (lưu hóa), trước hết hãy làm nóng toàn bộ và sau đó là vết nứt. Nếu vết nứt lớn bản gia nhiệt, hãy làm nóng từng phần một. Khi gia nhiệt phần tiếp theo, bản nhiệt phải phủ 15mm phần trước. Khi nhiệt độ tăng lên đến 140±50C, ngắt  điện khi nhiệt kế có nhiệt độ cao đạt 1400C. Thời gian từ áp suất là 0,8 đến 0,12 MPa, 40 đến 50 phút là ok. Việc sửa chữa hoàn thành khi nhiệt kế với nhiệt độ cao giảm xuống 800C.

9. Mark the repair symbol obviously. Mark out the repair area. The marked area is allowed to be 15cm larger than the damaged  place. Do not omit the concealed damage.

Đánh dấu biểu tượng sửa chữa rõ ràng. Đánh dấu khu vực sửa chữa. Khu vực được đánh dấu được phép lớn hơn 15cm so với nơi bị hư hại. Đừng bỏ qua sát thương bị che giấu

10. Use the angle grinder to polish around the damaged area, the polished surface should be delicate and without floating glue. The thickness of the polished area is about 0.5mm ( for example: generally marine airbag damage can be divided into longitudinal cracks ( crack extending along the length direction of the airbag), transverse cracks ( cracks extending along the circumferential direction of the airbag) , nails holes, hole ( including the circle damage that diameter  within 10cm). Polish the surface of the area needs repair until the Nylon fabric come out. Be sure do not damage the Nylon fabric . Break and loose is not allowed for the cord fabric. Clean the glue foam by brush and air compressor.

Sử dụng máy mài để đánh bóng xung quanh khu vực bị hư hỏng, bề mặt được đánh bóng phải tinh tế và không có keo nổi. Độ dày của khu vực được đánh bóng khoảng 0,5mm (ví dụ: thiệt hại túi khí  thường có thể được chia thành các vết nứt theo chiều dọc (vết nứt mở rộng theo chiều dài của túi khí), các vết nứt ngang (các vết nứt mở rộng theo hướng tròn của túi khí), lỗ nhỏ cỡ móng tay, lỗ (bao gồm cả các vòng tròn thiệt hại có đường kính trong vòng 10cm). Đánh bóng bề mặt của khu vực cần sửa chữa cho đến khi thấy được lớp vải Nylon đi ra. Đảm bảo không làm hỏng lớp vải Nylon. Phá vỡ và lỏng lẻo không được phép cho vải dây. Làm sạch bọt keo bằng chổi và máy nén khí.

 

Video

Bản đồ

Liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr.Sinh | 0938.767.714
  • Kinh doanh 1 | 0938.767.716
  • Ms. Thương | 0907.578.783